Katawa Valentine. .. You forgot best girl Katawa Shoujo Valentines Cards