Scrubs. Anyone know who #1 is ?.. Nurse Tisdale I believe Scrubs Anyone know who #1 is ? Nurse Tisdale I believe