I'm Bat Wayne!. No wait, I mean... Bruce man! ->. shit