Bill Nye Homie. bill is a real . New YA BOY BILL NYE ( She said Bill you need E. I was like m you need ahma Darwin and Biochemistry you foal me just one of them bill nigga Nye