Heard you were talking shit. . i, he minim me back: bitch Heard you were talking shit i he minim me back: bitch