x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#18 - koalasaurus (10/17/2013) [-]
luister eens hier lelijke nederlanders   
dit kan ook een belgische mcdonalds zijn   
dus stop die kak en ga terug naar je tulpen
luister eens hier lelijke nederlanders
dit kan ook een belgische mcdonalds zijn
dus stop die kak en ga terug naar je tulpen
User avatar #32 to #18 - Scorch (10/17/2013) [-]
touché
#24 to #18 - justleaving (10/17/2013) [-]
Waarom zo serieus?
 Friends (0)