Lazy days. En stol er et møbel som er beregnet for én person til å sitte på. En tradisjonell stol er lett å flytte på og har fire bein, en ryggstøtte og ofte et
Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

Lazy days

En stol er et møbel som er beregnet for én person til å sitte på. En tradisjonell stol er lett å flytte på og har fire bein, en ryggstøtte og ofte et par armlener.
Stol kan også bety stativ eller pult, også i den overførte betydningen «maktinstitusjon».

Stoler består vanligvis av et sete med stolbein og et rygglene. Det siste skiller stolen fra en krakk. De kan også være utstyrt med armlener. Utformingen av de forskjellige stoltypene varierer etter bruksområde, plassering. materialer, stil og mote. Stolen kan bestå av de bærende delene alene, som oftest av tre, stålrør eller hard plast, eller de kan være helt eller delvis trukket med tekstiler, skinn og annen duk. Stoler som hører til bord, for eksempel et spisebord eller en pult, er tilpasset høyden på bordplata og lette å flytte. Også kontorstoler gir en oppreist sittestilling. Slike stoler har ofte justerbar høyde og sittevinkel, hjul og svingbart sete. Tunge, mykere lenestoler gir en mer tilbakelent sittestilling og er stoppet eller har puter for å gi bedre hvile.
Stolen som sittemøbel er en nyttegjenstand som blir brukt av mennesker i store deler av verden. Andre sittemøbler er forskjellige typer krakker, benker, sofaer, tepper og puter.

+910
Views: 24793
Favorited: 74
Submitted: 09/07/2012
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to kimmanrullgardin Subscribe to fucking-cats E-mail to friend submit to reddit
Share image on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Pinterest Share on Google Plus E-mail to friend

Comments(36):

[ 36 comments ]

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - xxxsonic fanxxx (09/07/2012) [+] (5 replies)
I am confused as to why you chose the norwegian definition of chair as a description.
User avatar #3 to #1 - reican (09/08/2012) [-]
kan jeg fortelle deg om et bord? et bord er et møbel som kan brukes til mye, mest brukt til å sette fra seg tong på som glass, kopper, aviser, tallerkener og så videre, det er mange typer bord du har hobbybord som folk bruker når de skal male ting eller snekkere. men hva de er lagd av er nesten alt, du har metallbord, trebord som ofte er vel ansett som "pene" bord, du har plast bord og t .o.m. gummibord. bord kan finnes overalt på stuer, kjøkken, bad, soverom og i kjellere og loft.

håper denne informasjonen er til nytte. beause fuk you thats why
#6 - powerfapping (09/08/2012) [+] (4 replies)
Hey guys, whats goin on in here?
Hey guys, whats goin on in here?
#13 - corundum (09/08/2012) [-]
...The description and the comments.
#15 - flamingdiaper (09/08/2012) [-]
A chair is a chair that is designed for one person to sit on. A traditional chair is easy to move and has four legs, a backrest and often a pair of armrests.
chair can also mean stand or table, also in the transferred sense of "power institution." chair usually consists of a seat with chair legs and backrest. The last stand chair from a stool. They can also be equipped with armrests. The design of the various seat types vary according to usage, location. materials, style and fashion. The seat may consist of the constituent parts alone, usually of wood, steel or hard plastic, or may be completely or partially covered with textiles, leather and other fabrics. Chairs belonging to the board, such as a dining table or desk, is adapted to the height of the tabletop and easy to move. The office chairs provide an upright sitting position. These chairs often have adjustable height and seat angle, wheel and swivel seat. Heavy, soft armchairs and a more reclined position and is stopped or pillows for better sleep. chair that his furniture is a new object that is used by people in many parts of the world. Other seats are different types of stools, benches, sofas, rugs and pillows.
#33 - hakusprite **User deleted account** (09/08/2012) [-]
what the 						****					 are you all saying?
what the **** are you all saying?
User avatar #14 - SuitUp (09/08/2012) [-]
No, pickling fish will not help the situation.
User avatar #27 - murdac (09/08/2012) [-]
Lol'd so hard at description
User avatar #26 - sonnyboii (09/08/2012) [-]
The description had good information.
User avatar #2 - fouringer (09/08/2012) [-]
i know the channel is ************ but you don't have to take it literally
#31 - zuflux ONLINE (09/08/2012) [+] (1 reply)
Hei du! Hvorfor skriver du på norsk i beskrivelsen?!

Oh man.
User avatar #25 - runeception (09/08/2012) [-]
why the **** did you write in your description what a chair was, in norwegian?

I am norweganeadwa
+1
#24 - muzzington **User deleted account** has deleted their comment [+] (1 reply)
#19 - ayevanity (09/08/2012) [-]
<mfw   
   
I laughed really hard and uncontrollably and clapped my hands together. Kinda like a retarded seal.
<mfw

I laughed really hard and uncontrollably and clapped my hands together. Kinda like a retarded seal.
User avatar #37 - sgtwilliam (09/08/2012) [-]
Fantastisk å "trolle" folk med norsk på nettet!


Feks. aldri gonna gi deg opp er vanlig at folk gjør om med Google Translate.
Eller " Den Spillet"
#34 - xxxsonic fanxxx (09/08/2012) [-]
A Chair is a Chair that is designed for one person to sit on. A traditional Chair easy to move on and has four legs, a back support, and often a pair of armrests.
Chair can also mean stand or desk, also in the transferred sense of "power institution."

Trust is generally composed of a stolbein and a seat with back rest. In the last case the Chair from a stool. They can also be fitted with armrests. The design of the various Chair types vary according to the intended use, location. materials, style and fashion. The Chair may consist of the parts alone, usually of wood, plastic or steel pipe, or they may be wholly or partially withdrawn with the textiles, leather and other cloth. Trust that belongs to the table, such as a dining table or a desk, are adapted to the height of the table, the record and easy to move. Also Office chairs offers an upright sitting position. These chairs often have adjustable height, angle, wheel and seat svingbart seat. Heavy, soft armchairs provide a more shows from the comfort sitting position and is stopped or have cushions for improved sleep.
The Chair as seating furniture is a utility object that is used by people in many parts of the world. Other seating furniture is different types of stools, benches, sofas, blankets and pillows.
#23 - xxxsonic fanxxx (09/08/2012) [+] (1 reply)
JØDA MØDA BØDA HØDA HØRRHØRRHØRR
#11 - xxxsonic fanxxx (09/08/2012) [-]
Norge!
#10 - xxxsonic fanxxx (09/08/2012) [+] (1 reply)
Dafuq. Stoler betyr å stole på noen. Ingen sier kan jeg stol på deg? lol newfag.
User avatar #9 - youroldfriend (09/08/2012) [+] (1 reply)
Da jeg læste beskrivelse, troede jeg først, at det var dansk. Var det så ikke. :( But closeeeee.
[ 36 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)