tobiy is actchualy dolan sama. nurto pls. dolan Naruto tobi madara Obito manga Anime sama Japan