Praise the sun. . fhat iria ilia Praise the sun fhat iria ilia