Pontiac Aztek is super effective.. . HE I HEHEEHE 150 t ISO/ ISO I 150 I ISO/ 150 l. i love breaking bad! Pontiac Aztek is super effective HE I HEHEEHE 150 t ISO/ ISO l i love breaking bad!