Wan Shi Tong: He Who Knows 10,000 Things. . Wan Shi Tong: He Who Knows 10 000 Things