take that, Accelerator Liston!. . take that Accelerator Liston!