You're not going anywhere.. Source - Nichijou. Anime nichijou