Shingeki no Kawaiijin. .. I hope mien senpai notices me! Shingeki no Kawaiijin I hope mien senpai notices me!