Money. Source:Attack on titan & Shirogane no Ishi: Argevollen. Money Source:Attack on titan & Shirogane no Ishi: Argevollen