anime cliche. . TAKEA. Damn look at that skeleton! anime cliche TAKEA Damn look at that skeleton!