Stoneman. Found on /b/.. WHO'S THAT POKEMON?! hilarious mems