butter-snatch. he's making a list he's checking it twice. shitai' esham, Huah' s ah. shesa' gnu caught . 1 did [ya We tta bl in Here- cf s) W' s an bog butter-snatch he's making a list checking it twice shitai' esham Huah' s ah shesa' gnu caught 1 did [ya We tta bl in Here- cf s) W' an bog