Women belong to the kitchen. Women belong to the kitchen . Wimmen in the kitchen. Men in the kitchen. Everyone : 3: - in the kitchen Kitchen has food. funny