Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Uzayın Çözülemeyen 10 Gizemi

Evren ya da uzay, kafamızda ki soru işaretleri ile ve verilemeyen soruların cevapları ile her zaman gizemini korumuştur. Fizik kanunlarının durduğu ve araştırmaların sonuç getirmediği akıl almaz bir sürü uzay gizemi var ve bilim ilerledikçe bu gizemler hakkında sorulan soruların cevaplarına biraz daha yaklaşılıyor. Bilimin tam manasıyla çözüme kavuşturamadığı 10 uzay gizemi nedir? Bu videomuzda sizlerle bunu paylaştık.

  • Recommend tagsx

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
0
#4 - thewitchking has deleted their comment [-]
0
#2 - fthcc Comment deleted by fthcc [-]
User avatar #1 - thewitchking ONLINE (02/03/2014) [+] (1 reply)
Bune amk.
 Friends (0)