Typical. .. .............................whyyyyyyy? nut shot