The World's Most Poisonous snakes

Dünya genelinde bulanan,dünyanın en zehirli yılanları olarak bilenen zehirli yılanlar hakkında görsel içerikli eğitim niteliğinde dünyanın en zehirli yılanları hakkında video.
engerek yılanı
kara mamba yılanı
belcher deniz yılanı
mavi krait yılanı
çıngıraklı yılan
death adder yılanı
eastern brown snake
kahverenkli doğu yılanı
fierce yılanı
filipin kobra yılanı
kaplan yılanı
tiger snake
taipan yılanı
[url deleted]

Tags: Snake
  • Recommend tagsx
-3
Views: 875
Favorited: 0
Submitted: 10/28/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to worldcarvideos submit to reddit

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#3 - anonymous (10/28/2013) [-]
venomous
User avatar #1 - theonegiantring (10/28/2013) [+] (1 reply)
dear poster, talk english
 Friends (0)