Retards. . me thenumerator naat. No u. potato down syndrome meme