Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
Buy your amazon goods through FJ's link.
Just click this link and search for any product you want. FJ gets a commission on everything you buy.

PP Woven Draagtassen Op Maat

PP woven draagtassen zijn door de manier waarop ze worden geproduceerd sterk. En dat is maar goed ook. De tijd dat elke fles of elk zwaar object na het winkelen bijna onmiddellijk door je plastic zakje scheurde ligt gelukkig al lang in het verleden. PP woven draagtassen zijn door de manier waarop ze worden geproduceerd sterk. En dat is maar goed ook. De tijd dat elke fles of elk zwaar object na het winkelen bijna onmiddellijk door je plastic zakje scheurde ligt gelukkig al lang in het verleden.

-4
Views: 926
Favorited: 0
Submitted: 01/22/2014
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to upibags E-mail to friend submit to reddit
Share on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Google Plus E-mail to friend

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #2 - sandersam (01/22/2014) [-]
Hmm misschien koop ik mij wel zo een tas.
-Niemand
User avatar #1 - arrederre (01/22/2014) [-]
Zou jij je reclame eens ergens anders willen maken?
 Friends (0)