Leseapo Parof Powa Kabuneana. .. Obviously fake. Where is the dog nose and ears? #Nofilter. Leseapo Parof Powa Kabuneana Obviously fake Where is the dog nose and ears? #Nofilter