Joseph Smith, Early Mormon. . BEING WHITE joseph smith