Japanese Pranks are Insane!. source: imgur.. I love Japan pranks... pranks Japan lifts