How asian are you?. . Mth ASIAN 88% ASIAN 110% ASIAN:. 100% Waifu Asian