Happy birthday to the GROUND. Thanks Obama. obama enough