Brushie Brushie. Damn it I want a typhlosion Post Brushie gifs ya'll.. obligatory... Pokemon Video brushie brush