Archer being Archer. . pengu, Yang HETHEN FIGHT E SEED DUCK. DH E DUCK SEED HEHEEH? 311. ill hout, ta demtri" er tartaric a lmm; -m. -: 1 duller I mean seriousl Archer Cute